Forretningsbetingelser

Udarbejdet af DOP – Din Online Partner

1. Anvendelse af betingelser

1.1
Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem DOP – Din Online Partner (fremadrettet omtalt DOP) og Kunden med mindre andet er skriftligt aftalt. DOP leverer alene løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder, foreninger og sammenslutninger mv., men ikke til forbrugere. Fravigelse af disse betingelser kan kun ske skriftligt og anerkendes kun, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter.

1.2
DOP er berettiget til med øjeblikkelig virkning at ændre disse forretningsbetingelser.

2. Omfattende ydelser

2.1
Ydelserne omfatter, markedsføring, facebook annoncering, rapportering og andre ydelser samt produkter som DOP leverer. DOP’s hovedprodukt er digitalt.

3. Ved indgåelse af aftale

3.1
DOPs tilbud er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2
En Aftale er gældende, når et fremsendt tilbud fra DOP er accepteret af kunden. Denne accept af tilbuddet kan ske ved, at begge parter underskriver en fysisk kontrakt, underskriver elektronisk via Contractbook, eller at accepten gives via e-mail.

3.3
Når en Aftale er indgået, er det kundens pligt at levere det materiale, der skal bruges til opgaven. Herunder særligt tekstmateriale, billedmateriale samt loginoplysninger til de relevante medier. Kunden har her en tidsfrist på 14 dage til at indlevere materialet til: info@d-o-p.dk (eller til den pågældende kontaktperson hos DOP) fra Aftale datoen. Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, forbeholder DOP sig retten til at udvikle produktet efter bedste evne uden fremsendte materiale, hvor billeder og tekst kun er vejledende. Dette skal forstås således, at teksten vil være generisk, og billederne vil bestå af stock-photos. Manglende levering af materiale kan ikke ligge til grund for, at kunden nægter at modtage det udviklede produkt. Når anvendeligt materiale foreligger, vil produktet dog blive opdateret hermed uden ekstra betaling.

3.4
Kunden skal udpege en kontaktperson, der varetager kontakten med DOP, og som er bemyndiget til at træffe beslutninger vedrørende Ydelserne og Parternes Aftalegrundlag.

3.5
Ved indgåelsen af Aftalen er kunden forpligtet til at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer samt e-mailadresse.

3.6
Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

4. Aftalens omfang

4.1
Ydelserne omfatter digital markedsføring i form af annoncering på Google og sociale medier og udarbejdelse af hjemmeside/webshop samt grafisk design. Rapporteringer, rådgivning og konceptudvikling er også produkter som DOP leverer. DOP’s hovedprodukter er digitale.

4.2
DOP påtager sig intet ansvar for brugeres evt. manglende EDB-kendskab og/eller forståelse for systemernes anvendelse, drift og sikkerhed.

4.3
DOP er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art – herunder tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, tab af information, krav fra tredjemand, tabt fortjeneste ved forsinkelser, goodwill eller øvrige økonomiske tab.

4.4
DOP er ikke ansvarlig for data på kundens e-mail eller data liggende på kundens webhotel.

5. Behandling af data

5.1
I tilfælde af at DOP som led i opfyldelsen af denne Aftale kommer i besiddelse af og behandler personhenførbare data indsamlet af Kunden, accepterer DOP at opbevare og behandle sådanne data på vegne af Kunden. DOP handler som databehandler alene efter instruks fra Kunden, der er den dataansvarlige. DOP skal som databehandler træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt sikre, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

DOP skal som databehandler på Kundens anmodning give Kunden tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

5.2
Kunden giver ved denne Aftale fuldmagt til, at DOP som den pågældende behandler af data kan give datainstruks til underdatabehandlere på vegne af Kunden. I sådanne tilfælde accepterer DOP at sikre, at underdatabehandler træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dataene hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt sikre, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

6. Materiale og ophavsret

6.1
Parterne bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i Parternes besiddelse ved indgåelsen af denne Aftale

6.2
I alle tilfælde hvor kunden skal levere materiale til DOP i forbindelse med udvikling af et af DOP’s produkter, er det kundens ansvar at have en backup af det leverede materiale. DOP kan ikke drages til ansvar, såfremt materialet bortkommer, beskadiges eller slettes.

6.3
Alt materiale der er færdigudviklet og lavet i samarbejdet mellem DOP og Kunden, tilhører til hver en tid Kunden så længe, at der er betalt retmæssigt for de købte produkter. Dette gælder både alt indenfor grafisk design og markedsføringsmaterialer.

7. Priser og betaling

7.1
Etableringspris faktureres ved underskrift af denne Aftale.

7.2
Ydelserne betales forud. Første faktura sendes tidligst 21 dage før gældende opstartsdato.

7.3
Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling påløber der gebyrer og renter fra forfaldsdagen og til betaling sker.

7.4
De pågældende faste priser ved DOP kan til enhver tid revurderes eller revideres.

7.5
Prisen for abonnementet er den til enhver tid gældende listepris. Prisen for abonnementet på tidspunktet for Aftalens indgåelse fremgår af den/de underskrevne kontrakter.

7.6
Alle priser – herunder på kontrakter, hjemmeside og andet er ekskl. moms.

7.7
DOP forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med større ekstra ydelser, herunder f.eks. redesign af hjemmesiden, fjernsupport, email opsætning.

7.8
Parterne kan i denne Aftales løbetid aftale, at DOP skal levere supplerende ydelser til det nuværende købte Produkt. For leveringen af sådanne supplerende ydelser vederlægges DOP med DKK 1.000 – 1.250, ekskl. moms pr. anvendt time afhængigt af opgaven, med mindre Parterne i hvert enkelt tilfælde aftaler en fast pris. DOP skal ved udgangen af hver måned fremsende faktura til Kunden indeholdende specifikation af de timer, som DOP i den foregående måned har anvendt i forbindelse med levering af supplerende ydelser omfattet af dette punkt 24.

7.9
Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder DOP sig retten til at lukke adgang til udviklet materiale, indtil hele DOP’s tilgodehavende er betalt. DOP er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor Kunden er i betalingsmora.

7.10
Såfremt betaling udebliver, og Kunden ikke har reageret på DOP påkravsskrivelse vil Kunden blive taget til inddrivelse.

7.11
Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

7.12
Udlæg som DOP afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

8. Underleverandører

8.1
DOP er berettiget til at anvende underleverandører til levering af Ydelserne til Kunden.

9. Overdragelse

9.1
Ingen af Parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale uden den anden Parts samtykke.

10. Lovvalg og værneting

10.1
Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal så vidt muligt løses mellem Parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved Københavns Byret som rette værneting.

11. Reklamationer

11.1
Kunden skal straks efter leveringen undersøge leverancen/arbejdet for at sikre sig, at der ikke er synlige mangler. Dette er ikke begrænset til uacceptable grafiske forhold eller andre uregelmæssigheder.

11.2
Såfremt Kunden ikke fører kontrol ved leveringen, er Kunden afskåret fra at reklamere over forhold, som kunne være opdaget herved.

11.3
Reklamationer skal i alle tilfælde ske straks og ikke senere end 7 dage efter det pågældende forhold kunne være opdaget, idet Kunden i modsat fald fortaber sin ret til at påberåbe sig det pågældende forhold.

11.4
Såfremt leverancen skal indgå i et eksisterende produkt, skal Kunden foretage mangelskontrol løbende, idet reklamationer ikke kan finde sted efter endelig inkorporering, med mindre manglerne ikke kunne være opdaget ved løbende mangelskontrol.

12. Aftaleændring, afhjælpning og efterlevering

12.1
DOP kan ansvarsfrit og uden at blive forpligtet til at erstatte Kundens eventuelle tab opsige enhver aftale med 1 måneders varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

12.2
DOP har ret til tidsfristforlængelse for forhold, som skyldes force majeure, forsinkelse hos DOP’s leverandører eller øvrige tredjemænd, usædvanligt vejrlige forhold, arbejdskonflikter, offentlige forbud eller påbud, som DOP ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

12.3
Kunden har efter aftalens indgåelse ikke ret til at ændre eller annullere en tidsbegrænset aftale, medmindre en sådan ret er udtrykkeligt aftalt og fremgår skriftligt.

12.4
Ved mangler ved leverancen eller den leverede ydelse, som DOP bærer ansvaret for, er DOP berettiget til at afhjælpe eller efter- eller omlevere efter DOP’s eget valg. Ved mangler ved DOP’s afhjælpning, efter- eller omlevering, som DOP bærer ansvaret for, er DOP berettiget til endnu et afhjælpningsforsøg.

12.5
DOP’s afhjælpning, efter- eller omlevering skal i alle tilfælde ske indenfor rimelig tid efter, at Kunden har reklameret. 14 dage er altid rimelig tid.

13. Ansvarsbegrænsning

13.1
Kunden kan ikke hæve en aftale eller kræve erstatning fra DOP for forsinkelse, med mindre leveringen er forsinket med mere end 14 dage, eller der særskilt er aftalt adgang til ophævelse eller erstatning for enhver forsinkelse.

13.2
Kunden kan ikke kræve erstatning fra DOP for forsinkelse, hvis der er aftalt dagbøder ved forsinkelse.

13.3
Såfremt Kunden vil kræve erstatning, påberåbe dagbøder eller ophæve aftalen, er Kundenforpligtet til at gøre opmærksom herpå, straks det forhold er indtrådt, som Kunden vil påberåbe sig, idet Kunden i modsat fald fortaber sin ret til at kræve erstatning, dagbøder eller ophæve aftalen.

13.4
Hvis der er aftalt successiv levering, er Kunden aldrig berettiget til at ophæve mere og andet end den forsinkede delleverance.

13.5
Kunden kan ikke hæve en aftale eller kræve erstatning fra DOP på grund af mangler, medmindre DOP afslår eller undlader afhjælpning, efter- eller omlevering inden for rimelig tid efter, at Kunden har reklameret. 14 dage er altid inden for rimelig tid.

13.6
Kunden er altid forpligtet til at begrænse sit eventuelle tab bedst muligt, og Kundens eventuelle erstatningskrav nedsættes, såfremt Kunden har tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.

13.7
DOP kan aldrig blive ansvarlig for andre tab end Kundens eventuelle meromkostninger til afhjælpning eller anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side, med mindre DOP har påført Kunden øvrige tab ved forsæt eller grov uagtsomhed.

13.8
DOP kan aldrig blive erstatningsansvarlig for Kundens driftstab, avancetab eller lignende.

14. Force majeure

14.1
Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor DOP’s kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er DOP ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, idet DOP dog skal oplyse Kunden herom inden for rimelig tid.

14.2
Uanset udsættelse af levering eller ophævelse af aftalen som følge af force majeure er DOP berettiget til at kræve betaling for allerede afleveret arbejde.

15. Produktansvar

15.1
Såfremt DOP bliver pålagt ansvar for produktskader overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde DOP skadesløs for det ansvar, som DOP måtte blive pålagt, og som er mere videregående end DOP’s ansvar overfor Kunden i henhold til parternes aftale. Kunden er bl.a. forpligtet til at holde DOP skadesløs for produktskader overfor tredjemand for ethvert beløb, der overstiger fakturaværdien.

15.2
DOP hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.